JS en DWARS samen tegen een rechts Brabant

Naar aanleiding van de nieuwe rechtse coalitie in Brabant presenteren de JS en DWARS Brabant samen een alternatieve visie voor onze mooie provincie.

SAMEN TEGEN EEN RECHTS BRABANT (7)

De JS Brabant komt, samen met DWARS Brabant, met een eigen antwoord op de Brabantse coalitie. Eerder deze week werd bekend dat VVD en CDA handen in een slaan met FvD om een meerderheid te vormen in de Brabantse Provinciale Staten. JS Brabant en DWARS Brabant maken zich ernstig zorgen om de toekomst van Noord-Brabant en lanceren daarom hun eigen akkoord.

Eind 2019 klapte de coalitie tussen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 omdat het CDA zich niet kon vinden in de stikstofmaatregelen die de andere coalitiepartners noodzakelijk achten. Sindsdien zochten CDA en VVD naar een nieuwe coalitie en die hebben zij gevonden met FvD en Lokaal Brabant. Vandaag presenteerden zij hun nieuwe coalitieakkoord.

Als antwoord op dit coalitieakkoord stellen JS Brabant en DWARS Brabant hun eigen tegenakkoord voor. Een 15-puntig plan met daarin de speerpunten zoals die in Brabant zouden moeten zijn volgens ons. Het doel is om aandacht te vragen voor het grote probleem wat deze coalitie, in hun ogen, is.

De Brabantse politiek is toe aan rust in het politiek- bestuurlijk landschap én aan tastbare resultaten die bijdragen aan de ontwikkeling van Brabant. Daarom is een stabiel provinciebestuur noodzakelijk, voor de aanpak van de coronacrisis en voor de aanpak van veel andere grote dossiers. Voor de uitvoering van ons bestuursakkoord stappen we niet in een nieuwe trein, maar blijven wij daadkrachtig vooruit gaan op een progressieve koers.

 

ONZE KOERS:

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS): De commissie-Remkes was glashelder: niet alles kan. Daarom gaan we verder met de in december 2019 gepresenteerde maatregelen als gevolg van dit advies.

Aanpassing verouderde stalsystemen: Om Brabant in beweging te houden, is het noodzakelijk en rechtvaardig de geplande verduurzaming van oude stalsystemen door te zetten. We passen daarom de datum voor het voldoen aan de emissie-eisen niet aan, deze blijft op 1 oktober 2022.

Cultuur: Er blijft een gedeputeerde Cultuur en Sport en de rol van de provincie blijft hierin intact. Vrije tijd is wezenlijk anders dan cultuur en sport.

Financiën: In tijden van crisis past het niet om jaarlijks 30 miljoen euro te besparen, maar we moeten nu wel scherpe keuzes maken om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Daarom verhogen we de motorrijtuigenbelasting.

Lokaal draagvlak: Brabant is van iedereen. Daarom is het belangrijk dat alle burgers zich betrokken voelen bij de besluitvorming op het provinciehuis. Om dit te bewerkstelligen luisteren wij naar de inwoners van onze mooie provincie, en niet alleen naar de boerenlobby of de grote bedrijven.

Rijdende trein: de huidige machinisten blijven stevig aan de slag met de uitvoering van gemaakte plannen voor de aanpak van de woningbouw en duurzame energieopwekking, het tegengaan van ondermijning en verdroging, de schaalsprong in het openbaar vervoer en het versterken van de economie. Dat is in het belang van Brabant.

 

RUIMTE EN WONEN: Heel veel Brabanders wachten op een woning, omdat zij geen passende plek hebben om te wonen. Dus gaan we ons samen met gemeenten kijken naar leegstand. Binnen bestaande locaties in dorpen en steden bouwen we ook in de hoogte, want we laten het niet zomaar ten koste gaan van de natuur als dat niet nodig is.

NATUUR EN MILIEU: Tot 2030 planten we 40 miljoen bomen en realiseren 13.000 hectare bos extra voor het Natuurnetwerk Noord-Brabant. We stellen ambitieuze doelen, omdat wanneer we de komende jaren niks doen het overgrote deel van ons bos uiteindelijk dood zal gaan. Ook behouden wij de bestaande Natura2000 gebieden en is het inkrimpen van deze gebieden onbespreekbaar.

WATER EN BODEM: We investeren de komende jaren in maatregelen om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden en voldoende water hebben in tijden van schaarste. Daarvoor maken we met partners een plan voor een samenhangend watersysteem van rivieren, beken en bodem tot diep grondwater als geheel.

VEILIGHEID: Het verkleinen van de impact van ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving was en blijft prioriteit. We handelen alleen daar waar de provincie duidelijk van toegevoegde waarde is. Om te zorgen dat de drugscriminaliteit binnen de perken blijft dringen wij bij het rijk aan op het legaliseren en reguleren van softdrugs.

BESTUUR: Het is belangrijk dat het bestuur van Brabant een afspiegeling is van de 2,5 miljoen mensen die in onze prachtige provincie wonen. Daarom kiezen wij voor mannen én vrouwen in het college, die intensief samenwerken met gemeenten en andere bestuurslagen aan een toekomstbestendig en krachtig openbaar bestuur dat dichtbij de Brabander staat. Leefbaarheid krijgt binnen de regio’s in het bijzonder de aandacht en heeft daarom ook een eigen gedeputeerde. Transparantie van datgene wat er in de provincie gebeurt verdient aandacht.

ECONOMIE, KENNIS EN TALENTONTWIKKELING: De coronacrisis heeft blootgelegd hoe onze economie op twee snelheden draait. Het contrast tussen zij die zichzelf financieel kunnen redden en zij die een steuntje in de rug verdienen wordt steeds groter. Daarom zetten wij erop in om iedereen door de crisis te helpen. Onze Brabantse topbedrijven moeten gesteund worden door de provincie om onze regio concurrerend te houden, maar dit mag niet ten koste gaan van de onderkant van de samenleving.

MOBILITEIT: Mobiliteit is een essentieel onderdeel van een leefbaar Brabant. Daarom moet het openbaar vervoer bereikbaar een toegankelijk voor iedereen blijven. Bereikbaarheid van kleine kernen mag daarom nooit ten koste gaan aan rendement.

ENERGIE: Het goede verloop van de energietransitie is cruciaal voor de toekomst van Brabant. Niet alleen geven wij de aarde zo door aan de toekomstige generaties. Ook kan Brabantse innovatie de uitkomst zijn voor energievraagstukken overal ter wereld. Hier zetten wij zoveel mogelijk op in.

LANDBOUW EN VOEDSEL: Boeren zijn bondgenoten, geen tegenstanders. Echter zorgt de agrarische industrie wel voor buitensporige schade aan de Brabantse natuur en leefbaarheid. Om deze reden verkleinen wij de veestapel en kopen wij boeren uit die niet verder willen. Alleen door daadkrachtig op de treden tegen misstanden in de veehouderij kunnen wij stikstofruimte vrijmaken voor het bouwen van huizen en het behoud van natuur.

Download het akkoord

Categorieën: Actie

Jonge Socialisten in de PvdA